İş Başvuru Formu

Artvin Borçka SYDV Personel Alım İlanı

sydv

T.C BORÇKA KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI’NDAN

Belirsiz Süreli Sözleşmeli 1 Adet Personel Alım İlanı

Aşağıda belirtilen nitelikte, Borçka Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın 22/05/2014 tarih ve 2014/15 sayılı Mütevelli Heyeti Kararı ile 16/02/2012 tarih ve 2012/1 sayılı “SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Yasası uyarınca aşağıdaki esaslar dahilinde (1) ADET BÜRO GÖREVLİSİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞE ALINACAKTIR.

I-PERSONEL ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR ;

Personel adaylarında aranacak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3)18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4)Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

7)4 Yıllık Yükseköğretim Kurumu Mezunu olmak,

8)2013 veya 2014 Kamu personeli Seçme Sınavlarında KPSS P3 Puan türünde en az 60 puan almak,

9)Görevini yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

10)Borçka ilçesi Mülki Hudutları içerisinde ilan tarihi itibariyle (04.09.2014 tarihinden sonraki ikamet değişiklikleri kabul edilmeyecektir.) üç ay ikamet etmek,

II-MÜLAKAT AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER

1-Üzerinde T.C Kimlik Numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanın önlü arkalı fotokopisi

2-Geçerli KPSS P3 sınav sonuç belgesi ,

3-Adli Sicil Belgesi ,

4-Son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (arkası imzalı)

5-Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,

6-Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlamlık heyet raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası

İstenilecektir)

7-Özgeçmiş.( Özgeçmiş mektubunda doğum yeri ,doğum tarihi ,eğitim durumu, iş deneyimleri , özel meziyet ve nitelikleri , bu işe neden başvurduğu , geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri , hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

8-Erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmadığına dair belge.

9-İkametgah belgesi

III- BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

1-Başvurular 04/09/2014 Perşembe günü başlayacak 17/09/2014 Çarşamba günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

2-Başvuruda bulunacak adayların, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx online olarak 04/09/2014 – 17/09/2014 tarihleri arasında başvuru yapması gerekmektedir.

3-Sistem üzerinde başvurusu kabul edilen adaylardan, istenilen belgeler en geç 22/09/2014 Pazartesi günü mesai saatine kadar Borçka Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına elden teslim edecektir. (Ön başvuruda bulunduğu halde gerekli belgeleri süresi içinde Vakıfa teslim etmeyen adayların ön başvuruları mülakat listesinde değerlendirmeye alınmaz.)

4-Başvuran adaylar içerisinde şartları uygun olan ve 2013 veya 2014 KPSSP3 puan türünden 60 ve üzeri puan alan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere alınacak personelin 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır.

5-Mülakat 24/09/2014 Çarşamba günü saat 10.00 ‘da Borçka Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılacaktır.

5) SINAV ŞEKLİ VE KONULARI İLE DEĞERLENDİRME

1- Giriş sınavı mülakat şeklinde yapılacak olup mülakatta;

-Vakıflar ile ilgili genel konular ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının faaliyet alanı ile ilgili konulardaki bilgi düzeyi, genel yetenek ve genel kültürü,

-Sosyal iletişim becerisi, liyakati, temsil kabiliyeti, özgüveni, ikna kabiliyeti, inandırıcılığı, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu , bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

-Belirsiz Süreli Sözleşmeli Personel Alımı için Mülakat sınavı sonucu alınan notun %60’ı ile Geçerli KPSS P3 puan türünden alınan notun %40’ının aritmetik ortalaması sınav sonuç notu olarak belirlenecektir. Sınav sonuç notu 60 puandan aşağı olmamak üzere en yüksek puan alan Büro Görevlisi olarak 1 asil 1 yedek aday tespit edilecektir.

Adaylar sadece bir kadro için başvuru yapabileceklerdir.

Komisyonun hiçbir adayı yeterli bulmaması halinde, komisyon kararı ile personel alımı iptal edilip yeniden ilana çıkılabilir. Bu durumda; başvuran adaylar hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

6) MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat yeri: Borçka Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü Borçka /ARTVİN

İletişim bilgileri:

İlgili Görevli: Ersin SUNGUR (Vakıf Müdürü

İrtibat Telefon : 0(466) 415145

TARİH SIRALAMASI

04/09/2014 Elektronik Başvuru Başlangıç Tarihi (http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx)

17/09 /2014 Başvuru Bitiş Tarihi

İstenilen şartları taşıyan adayların arasından puan sırasına göre (KPSS P3) en yüksek puandan başlayarak, alınacak personel sayısının 5 katı (On beş kişi ) mülakata katılmaya hak kazanacak ve mülakata katılma hakkı kazananların listesi 23.09.2014 Tarihinde Borçka Kaymakamlığı www.borcka.gov.tradresinde yayınlanacaktır. (Gerekli evrakları teslim etmeyen adaylar mülakata alınmayacaktır.) Mülakat sınavı 24 / 09 /2014 günü saat :10.00’da Kaymakamlık Toplantı salonunda yapılacaktır.

T.C

BORÇKA KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI’NDAN

Belirsiz Süreli Sözleşmeli 2 Adet Personel Alım İlanı

Aşağıda belirtilen nitelikte, Borçka Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın 22/05/2014 tarih ve 2014/15 sayılı Mütevelli Heyeti Kararı ile 16/02/2012 tarih ve 2012/1 sayılı “SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Yasası uyarınca aşağıdaki esaslar dahilinde (2) ADET SOSYAL İNCELEME GÖREVLİSİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞE ALINACAKTIR.

I-PERSONEL ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR ;

Personel adaylarında aranacak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3)18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4)Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

7)4 Yıllık Yükseköğretim Kurumu Mezunu olmak,

8)2013 veya 2014 Kamu personeli Seçme Sınavlarında KPSS P3 Puan türünde en az 60 puan almak,

9)Görevini yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

10)Borçka ilçesi Mülki Hudutları içerisinde başvuru tarihi itibariyle son üç ay ikamet etmek,

II-MÜLAKAT AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER

1-Üzerinde T.C Kimlik Numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanın önlü arkalı fotokopisi

2-Geçerli KPSS P3 sınav sonuç belgesi ,

3-Adli Sicil Belgesi ,

4-Son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (arkası imzalı)

5-Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,

6-Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlamlık heyet raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası

İstenilecektir)

7-Özgeçmiş.( Özgeçmiş mektubunda doğum yeri ,doğum tarihi ,eğitim durumu, iş deneyimleri , özel meziyet ve nitelikleri , bu işe neden başvurduğu , geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri , hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

8-Erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmadığına dair belge.

9-İkametgah belgesi

III- BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

1-Başvurular 04/09/2014 Perşembe günü başlayacak 17/09/2014 Çarşamba günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

2-Başvuruda bulunacak adayların, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx online olarak 04/09/2014 – 17/09/2014 tarihleri arasında başvuru yapması gerekmektedir.

3-Sistem üzerinde başvurusu kabul edilen adaylardan, istenilen belgeler en geç 22/09/2014 Pazartesi günü saat mesai saatine kadar Borçka Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına elden teslim edecektir. (Ön başvuruda bulunduğu halde gerekli belgeleri süresi içinde Vakıfa teslim etmeyen adayların ön başvuruları mülakat listesinde değerlendirmeye alınmaz.)

4-Başvuran adaylar içerisinde şartları uygun olan ve 2013 veya 2014 KPSSP3 puan türünden 60 ve üzeri puan alan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere alınacak personelin 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır.

5-Mülakat 24/09/2014 Çarşamba günü saat 10.00 ‘da Borçka Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılacaktır.

5) SINAV ŞEKLİ VE KONULARI İLE DEĞERLENDİRME

1- Giriş sınavı mülakat şeklinde yapılacak olup mülakatta;

-Vakıflar ile ilgili genel konular ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının faaliyet alanı ile ilgili konulardaki bilgi düzeyi, genel yetenek ve genel kültürü,

-Sosyal iletişim becerisi, liyakati, temsil kabiliyeti, özgüveni, ikna kabiliyeti, inandırıcılığı, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü

-Belirsiz Süreli Sözleşmeli Personel Alımı için Mülakat sınavı sonucu alınan notun %60’ı ile Geçerli KPSS P3 puan türünden alınan notun %40’ının aritmetik ortalaması sınav sonuç notu olarak belirlenecektir. Sınav sonuç notu 60 puandan aşağı olmamak üzere en yüksek puan alan Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak 2 asil 2 yedek aday tespit edilecektir.

Adaylar sadece bir kadro için başvuru yapabileceklerdir.

Komisyonun hiçbir adayı yeterli bulmaması halinde, komisyon kararı ile personel alımı iptal edilip yeniden ilana çıkılabilir. Bu durumda; başvuran adaylar hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

6) MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat yeri: Borçka Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü Borçka /ARTVİN

İletişim bilgileri:

İlgili Görevli: Ersin SUNGUR (Vakıf Müdürü

İrtibat Telefon : 0(466) 415145

TARİH SIRALAMASI

04/09/2014 Elektronik Başvuru Başlangıç Tarihi (http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx)

17/09 /2014 Başvuru Bitiş Tarihi

İstenilen şartları taşıyan adayların arasından puan sırasına göre (KPSS P3) en yüksek puandan başlayarak, alınacak personel sayısının 5 katı (On beş kişi ) mülakata katılmaya hak kazanacak ve mülakata katılma hakkı kazananların listesi 23.09.2014 Tarihinde Borçka Kaymakamlığı www.borcka.gov.tradresinde yayınlanacaktır. (Gerekli evrakları teslim etmeyen adaylar mülakata alınmayacaktır.) Mülakat sınavı 24 / 09 /2014 günü saat : 10.00’da Kaymakamlık Toplantı salonunda yapılacaktır.

About the author

admin

Add Comment

Click here to post a comment