Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

yurtdışı-türkler-ve-akraba-topluluklar-başkanlığı-personel-alımı

T.C. BAŞBAKANLIK

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Sözleşmeli Personel Giriş Sınavı Duyurusu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca, 5978 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak, 12 (Oniki) adet sözleşmeli uzman personel alınacaktır.

I.SINAVA KATILIM ŞARTLARI

a)Sınava başvurabilmek için;

1)Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2)5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi uyarınca Mavi Kart sahibi olmak,

3)Yabancı Uyruklu olmak,

4)Son 10 yılın 5 yılını yurtdışında geçirmek kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, şartlarından en az birini taşımak gerekmektedir.

b)Bu maddenin (a) bendinin bir ve dört numaralı alt bendinde olanlar için;

1)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak,

2)Yurtiçi veya yurtdışındaki üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren ve aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

İki ve üç numaralı alt bendinde olanlar için;

1)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2)Yurtiçi veya yurtdışındaki üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren ve aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

c)Aşağıdaki tabloda belirtilen yabancı diller için Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı(KPDS),Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak; KPDS/YDS veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için, ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almış olmak ya da o dilin resmi dil olarak konuşulduğu ülke resmi makamları tarafından düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında başarılı olmak veya ilgili ülkede o ülkenin dili ile üniversite bitirmek, yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,

ç) Giriş sınav ilanı itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak (17.10.1975) tarihinden sonra doğmuş olanlar),

d)Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, şartları ayrıca aranacaktır.

EK-1: TABLO

Fakülteler / Bölümler, Nitelikler, Kontenjan ve Yabancı Dil

II.BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELERNot: Başkanlık yukarıda belirtilen nitelik kriterlerinde, kontenjanlarda ve yabancı dillerde değişiklik yapmaya yetkilidir.

1)Başkanlık internet sayfasından temin edilecek, iş talep formu, (www.ytb.gov.tr)

2)Yükseköğrenim diploması ya da çıkış belgesinin aslı veya Noterlik ya da Başkanlık tarafından onaylanmış örneği, (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanlar; Yüksek Öğretim Kurulu onaylı Denklik Belgelerini sunmaları şarttır)

3)KPDS/YDS veya bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınav sonuç belgesinin, KPDS/YDS veya bu sınavlara denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diplomasının ya da o dilin resmi dil olarak konuşulduğu ülke resmi makamları tarafından düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında başarılı olduğunu gösteren belgenin aslı veya Noterlik ya da Başkanlık tarafından onaylı örneği (Yurt dışından alınan belgelerin yeminli tercüman tarafından yapılan çevirisinin aslı veya Noterlikçe onaylanmış örnekleri ile Başkanlığa sunulacaktır), Anadili yabancı bir ülke dili olanlar için dil belgesi istenmez.

4)Sabıka kaydı beyanını da içeren ve Türkçe olarak hazırlanan yazılı özgeçmişi,

5)Son 6 ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,

6)Daha önce başka bir yerde çalışmış olanların çalıştıkları kuruluşlardan alacakları hizmet belgesi, (Türkçe tercümesi ile birlikte verilecektir).

7)Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olduğuna dair belge; Başkanlığın görev alanı ile ilgili yüksek lisans ve/veya doktora diploması, genel alana yönelik çalışmalar veya alanla ilgili görev yapan resmi veya özel kuruluşlardan alınacak hizmet belgesi/referans mektubu, katılım sertifikası v.b. (Yurt dışından alınan belgelerin yeminli tercüman tarafından yapılan çevirisinin aslı veya Noterlikçe onaylanmış örnekleri ile Başkanlığa sunulacaktır),

8)Görevini sağlık bakımından yapmaya bir engelinin bulunmadığına dair beyanı.

9)Askerlik görevini yaptığına, görevin tecil edildiğine veya yedek sınıfa geçirilmiş olduğuna dair yazılı beyan,

10)Son 10 yılın 5 yılını yurtdışında geçirmiş T.C. Vatandaşı adayların yurtdışında geçirdikleri beş yıllık süreyi; Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan onaylı giriş çıkış kayıtları veya diğer belgeler ile başvuru sırasında Başkanlığa beyan etmeleri gerekmektedir. Son 10 yılın hesaplanmasında yazılı sınav tarihi esas alınacaktır.

11)Adayların, yukarıdaki tabloda belirtilen dillerin yanı sıra bildiği diğer yabancı dillerle ilgili bilgi ve belge sunmaları değerlendirme aşamasında dikkate alınabilecektir.

III.BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1)Sınav başvurularının; 22/09/2014 günü başlayıp, 17/10/2014 günü, mesai bitimine kadar,

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Oğuzlar Mahallesi Mevlana Bulvarı No:145 06520 Balgat-Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

2)Başvuruların incelenmesi neticesinde, sözlü sınava çağrılacak adayların listesi, sınava girecekleri tarih ve yer de belirtilmek suretiyle Başkanlık internet sitesinde ilan edilir.

IV.GİRİŞ SINAVI

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

1)Bu İlanın, “Sınava Katılım Şartları” başlıklı (I) numaralı maddesinin (a) bendinin iki, üç ve dört numaralı alt bendi kapsamında olanlar sadece sözlü sınava tabi tutulacaktır.

2)Bu İlanın (I) numaralı maddesinin (a) bendinin bir numaralı alt bendi kapsamında olanlar ise önce test usulde yazılı sınava girecek, bu sınavda başarılı olanlar sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Yazılı sınav, 08/11/2014 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen pozisyon sayısının (12 adet) en fazla dört katına kadar aday (48 adet) sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile sözlü sınavın yeri ve tarihi Başkanlığın kurumsal internet sitesinde ilan edilecektir.

V.YAZILI SINAV KONULARI

Yazılı Sınavda Adaylara,

a)Genel Kültür/Genel Yetenek,

b)Uluslararası İlişkiler,

c)Uluslararası Hukuk,

d)Siyasi Tarih,

e)Uluslararası Kuruluşlar,

f)Sosyoloji,

g)Tarih

h)İletişim

konularında adayların bilgi düzeyini ölçmeye yönelik soruların yanında Başkanlığın çalışma alanlarıyla ilgili sorular sorulacaktır. Yazılı sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

VI.SÖZLÜ SINAV

Sözlü sınav adayların,

a)Bu İlanın “Yazılı Sınav Konuları” başlıklı duyurusunda belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi,

b)Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c)Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d)Genel yetenek ve genel kültürü,

e)Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

VII.DİĞER HUSUSLAR

1)Adaylar, yazılı sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. kimlik numarası olan fotoğraflı nüfus cüzdanı, Pasaport veya onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulunduracaktır.

2)Başvuru ve sınav sürecinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, giriş sınavında başarılı olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilerek haklarında ilgili mevzuatına göre işlem yapılacaktır.

3)Yazılı sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

4)Sınav İlanında belirtilen şartları taşımayan ve eksik evrak beyan eden adayların başvurulan kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5)Başvuru için Başkanlığa sunulan evrak veya belgeler, başvuru sürecinin sonunda adayların Kuruma başvurmaları halinde kendilerine iade edilir. Başkanlık posta yoluyla evrak veya belgeleri iade etmeyecektir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.