Avcılar Belediyesi Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı 2024

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Avcılar Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğünde açık bulunan C.İ.HSsınrfından 3 adet 6 dereceli, 7 dereceli ve 8 dereceli Müfettiş Yardımcısı kadrosuna sınav ile Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Giriş sınavına, atama yapılacak kadro sayısının 20 katından fazlası çağrılamaz Başvuruların bu sayıyı (60 kişi) aşması durumunda, KPSS sonuçlarına göre puanı en yüksek olandan düşük olana doğru yapılacak sıralama esas alınır. İstenilen aday sayısına ulaşıldığında son sıradaki adayla aynı puanda olan kişilerde sınava çağrılır.

SINAV ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak, Avcılar Belediyesi Meclis Salonunda yapılacaktır. Yazılı sınav 26.12.2014 Cuma günü saat 10.00’da yapılacak, başarılı olanlara 22.01.2015 tarihinde saat 10.00’da yapılacak sözlü sınava alınacaktır.

SINAVA GİRİŞ KOŞULLARI

Adayların,

a)Devlet Memurları Kanununun 48.ci maddesinde yazılı gene! şartları taşımak

b)Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak, (Askerlik hizmetini yapmış olan erkek adaylarda askerlikte geçen süre 30 yaş sınırına eklenir)

c)Hukuk, Siyasal, işletme, iktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya denkliği Yüksek Öğrenim Kurulunca onaylanmış yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak, (Açıköğretim Fakülteleri hariç)

d)ÖSYM tarafından 05-06 Temmuz 2014 ve 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS(A Grubu) KPSSP35 puan türünden 75 ve daha üzeri puan almış olmak,

e)Belediye Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına iki defadan fazla katılmamış olmak gereklidir.

f)(b) bendinde belirtilen yaş sınırı memuriyet hizmeti olanlar ve lisans üstü öğrenim yapmış olanlar için (32)’dir.Askerliğini yapmış olanlar için yaş sınırına askerlik süresi kadar ilave yapılır.

SINAVA BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENECEK BELGELER

a)Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılabilme şartlarını taşıyan adayların Avcılar

Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce verilecek talep formunu gerçeğe uygun bir şekilde doldurup, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte 02.12.2014 Sah günü saat 16.00’ye kadar Avcılar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri yeterlidir.,

b)TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanının aslı veya noterden onaylı örneği,

c)4,5×6 ebadında son üç ay içinde çekilmiş vesikalık 2 adet fotoğrafı,

d)Yüksek Öğrenim Kurumu diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği,

e)Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği,

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan, sınavdan önce ayrıca aşağıdaki belgeler istenir:

a)Tam teşekküllü Devlet hastanelerinin birinden alınacak sağlık kurulu raporu,(Bu rapor atanma için gerekli olup sözlü sınav sonrasında da verilebilir.)

b)Erkek adaylar için, askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya noterden onaylı örneği.

c)4,5x6cm boyutlarında 4 adet fotoğraf,

d)Cumhuriyet Savcılığından alınan sabıka kaydı belgesi.

e)Kendi yazısı ile özgeçmişi. (Bu özgeçmişte; baba ve ana adları ile meslek veya işleri, kendisinin ilk orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adı. soyadı ve adresi, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı belirtilir.)Aday formu ve eklerinde yer alan bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar ile ÖSYM tarafından yapılacak kontrol sonucunda KPSS sonuç belgesinde tahrifat yaptığı anlaşılanlar tüm haklarını kaybedecekleri gibi haklarında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılacaklara Avcılar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce fotoğraflı “Adaylık Belgesi” verilir. Sınavlara ancak bu belgenin gösterilmesi suretiyle girilir.

Adaylar başvuru sırasına göre sınava alınır. Geç gelen adaylar sınava alınmazlar. Eksik belge ve bilgi ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

SINAV KONULARI

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar. Yazılı sınav aşağıda gruplar halipde belirtilen konulardan yapılır.;.

a)Hukuk

1.Anayasa Hukuku(Genel Esaslar)^

2.İdare Hukuku(Genel Esaslar, İdari Kaza, İdari Teşkilat)”””

3.Ceza Hukuku(Genel Esaslar)

4.Medeni Hukuk(Aile Hukuku Hariç)

5.Borçlar Hukuku(Gene) Esaslar)

6.Ticaret Hukuku(Genel Esaslar)

b)Ekonomi

1.Genel Ekonomi

2.İşletme Ekonomisi

c)Maliye

1.Genel Maliye

2.Kamu Gelirleri

3.Bütçe

d)Muhasebe

1.Genel Muhasebe

2.Bilanço Analizi

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

Yazılı sınavda, her sınav grubunun tam notu 100 puandır. Sınavın kazanılabilmesi için sınav yapılan her gruptan en az 60 puan alınması ve grupların ortalamasının 65 puandan aşağıda olmaması şarttır.

Yazılı sınav sonuçları 30 gün içinde Belediye merkez binasının ilan panosuna liste halinde asılmak ve Belediyenin internet sayfasında yayınlanmak suretiyle duyurulur. Bu duyuruda sözlü sınavın yeri ve zamanı da belirtilir. Ayrıca yazılı sınavı kazanan adaylara yazılı oiarak da bildirim yapılabilir. Ancak ilan panosundaki duyuru tebligat sayılır.

Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınav adaylara bildirilen yer, gün ve saatte başlar. İlan edilen gün ve saatte, mücbir sebeplerini belgeleyenler dışında sınava girmeyen adaylar haklarını kaybederler. Mazeretlerini sözlü sınavın bitiş tarihinden itibaren üç gün içinde belgeleyenler ve belgesi sınav kurulunca kabul edilenler için 5 işgünü sonra sınav tekrarı yapılır. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanmasının yanında zeka, muhakeme ve konuşma yetenekleri değerlendirilir. Sözlü sınavda adaylara Sınav Kurulu Üyelerinin her biri tarafından 100 tam not üzerinden not verilir. Verilen bu notların ortalaması sözlü sınav notunu oluşturur. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için alınacak notun 70 den az olmaması zorunludur.

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Sınavı kazananların durumu Sınav Kurulu tarafından en yüksek nottan başlanılmak üzere bir tutanağa bağlanır. Notların eşitliği halinde sıralamada KPSS notu esas

alınır. Giriş sınavını kazanan adayların listesi başarı sırasına göre hazırlanarak atamaların yapılması için Teftiş Kurulu Müdürlüğünce Başkanlığa sunulur. Giriş sınavını kazananların listesi Belediye binası ilan panosuna asılır, kurumun, internet sayfasında yayınlanır ve ayrıca adaylara yazılı bildirim yapılır.

İTİRAZ

Gınş sınavı sonuçlarına, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 gün içerisinde Sınav Kuruluna yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından 7 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır ve sonuç itiraz eden adaylara yazılı olarak bildirilir.

DİĞER HUSUSLAR

Sınavda başarı gösterenler başarı sırasıyla boş olan Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanırlar. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı boş kadro sayısından fazla olursa ataması yapılmayan adaylar yedek olarak belirlenir. Kurul Başkanlığı tarafından sınavı kazandığına ilişkin kendilerine tebligat yapılan adaylar 30 gün içerisinde atanmak üzere müracaat etmezlerse haklarını kaybederler ve yerine yedek adayların ataması yapılır. Müfettiş Yardımcıları arasındaki kıdem sırası aynı giriş sınavını kazanarak müfettiş yardımcılığına atananlar arasındaki giriş sınavı notuna göre belirlenir.

İlanen duyurulur.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*