Ege İhracatçı Birlikleri Personel Alım İlanı

ege-ihracatci-birlikleri-is-ilanlari

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

PERSONEL ALIMI DUYURUSU

1-Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne (EİB) 7 (Yedi) Uzman Yardımcısı, 1 (Bir) İdari Memur olmak üzere sözlü sınavla toplam 8 (Sekiz) personel alınacaktır.

2-Sınava Katılma Şartları

(1)Sınava girecek adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması zorunludur.

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b)Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.

c)18 yaşını bitirmiş olmak,

d)Üniversite veya fakültelerin aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun ya da sınav tarihi itibariyle mezun olabilecek durumda olmak,

e)01.01.2014 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1979 ve daha sonra doğanlar),

f)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

g)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,

h)Görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özrü bulunmamak,

i)TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

(2)Sınava katılacak adayların birinci fıkradaki genel şartların yanı sıra aşağıdaki özel şartları sağlaması zorunludur.

– Uzman Yardımcısı Kadrosu için,

a)İngilizce yabancı dil bilgisi için, ÖSYM tarafından yapılan 2012 güz dönemi dahil olmak üzere son üç yıl içinde (2012 – 2014) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 70 ve yukarı puan almış olmak ya da uluslar arası kabul gören dil sınavlarından en az 70 ve yukarı puana Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğer olan asgari puanı almış olmak,

b)6-7 Temmuz 2013 ve 5-6 Temmuz 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında aşağıda belirtilen puan türlerinden en az 70 ve yukarı puan almış olmak,

UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

MEZUN OLDUĞU BÖLÜM PUANTÜRÜ PERSONELSAYISI
TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ, DERİ MÜHENDİSLİĞİ, BİYOMÜHENDİSLİK, MADEN MÜHENDİSLİĞİ KPSSP3 3
İŞLETME KPSSP23 3
ÇALIŞMA EKONOMİSİ KPSSP29 1

– İdari Memur Kadrosu için,

a)2 (iki) yıllık eğitim veren yüksekokulların Dış Ticaret, Muhasebe ve İktisadi İdari Bölümleri ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı eğitim kurumlarından mezun olmak,

b)Ön lisans mezunları için 22 Eylül 2012 veya 27 Eylül 2014 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93 puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak,

İDARİ MEMUR KADROSU İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

MEZUN OLDUĞU BÖLÜM PUANTÜRÜ PERSONELSAYISI
2 YILLIK EĞİTİM VEREN YÜKSEK OKULLARIN DIŞ TİCARET, MUHASEBE, İKTİSADİ VE İDARİ BÖLÜMLERİ KPSSP93 1

3-Başvurular, istenilen KPSS puan türüne göre ayrı ayrı en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, başvuru sayısı yeterli ise, her puan türü için ihtiyaç duyulan kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday, yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılabilecektir. Adaylar İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla başvuru durumunda adayın tüm başvuruları iptal edilecektir. Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında 2 defa elenen adaylar sınava katılamaz.

4-Başvuruda İstenilen Belgeler

a)Genel Sekreterliğimiz web sitesinden (www.eib.org.tr)temin edilecek İş Talep Formu,

b)TC. kimlik numarası yazılı beyanı,

c)İki adet vesikalık fotoğraf,

ç) Öğrenim diploması veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,

d)KPSS Sınav Sonuç Belgesinin fotokopisi,

e)Uzman Yardımcısı kadrosuna başvuran adaylar için Yabancı Dil Sınavından asgari puanı aldığını gösterir belgenin fotokopisi,

f)Güncel Özgeçmiş (CV)

5-Başvuru Adresi

Başvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimine en geç 20 Ekim 2014 tarihi saat 17.00’a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır.Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

Adaylar Genel Sekreterliğimizde sadece 1 (bir) kadroda görev almak için başvuruda bulunabilecekler; birden fazla kadroya başvuru yapan adayların hiçbir başvurusu işleme konulmayacak, sehven işleme konulsa ve sınavı kazansalar dahi sınavları sonradan iptal edilecektir.

6-Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 23 Ekim 2014 tarihinden itibarenGenel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7-Kimlik Belgesi

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADRES TELEFON
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ATATÜRK CAD. NO:382 ALSANCAK/İZMİR 0(232) 488 60 00

Ege İhracatçı

Birlikleri

T.C. Kimlik Numarası
Adı Fotoğraf
Soyadı
Doğum Tarihi …… /……… / ………….
Medeni Hali Bekar Evli
Cinsiyeti Bayan Erkek
Doğum Yeri [İl ve ilçe] …………………………………… /
Askerlik Durumu [Erkek Adaylar İçin] YaptıMuaf

Tecilli (……….. /………. /………… tarihine kadar)

Yazışma Adresi
T elefonu GSM: Ev: (…………………………………………………………. ) İş: (…………………………………………. )
e-mail adresi
Başvurduğunuz pozisyonu işaretleyiniz: (Sadece bir kutuyu işaretleyiniz!)? UZMAN YARDIMCISI ? İDARİ MEMUR
KPSS Puanı Ve Yılı:
Yabancı Dil Sınavı Türü / Puanı /Yılı
ÖğrenimDurumu Mezun Olunan Eğitim Kurumu Bölümü veya Alanı Giriş ve Mezuniyet Tarihleri
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans

Bu iş talep formunda yer alan bilgilerin şahsıma ait olduğunu kabul ve beyan ederim.

Tarih: ……… /………. / 2014

Adı ve Soyadı :

İmzası:

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.