Kamu Denetçiliği Kurumu İş Başvuru Formu ve İş İlanları 2024

Kamu Denetçiliği Kurumu 13 sözleşmeli personel alımı yapacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumundan (Ombudsmanlık)

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Kamu Denetçiliği Kurumu Anayasamızın 74’üncü maddesinde yer alan Anayasal bir kurumdur. 6328 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince “Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla… ” görevlendirilmiştir.

Kurumumuz, hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi ve halka karşı sorumluluk anlayışı içinde ve hakkaniyet temelinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlı bir denetim mekanizması olarak 2013 yılından itibaren faaliyetlerini sürdürmekte, halkın avukatlığını yapmakta ve aldığı kararlar ile idareye yol göstermektedir.

“İnsanların en hayırlısı insanlara en fazla faydası dokunandır” inancı ile “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın” ilkesini kendisine rehber edinen Kamu Denetçiliği Kurumu; idarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesine, insan haklarının gelişmesine, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, hak arama kültürünün yaygınlaşmasına, şeffaf, hesap verebilir, insan odaklı bir idarenin oluşmasına katkı sağlamaya çalışmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav şartı” başlıklı Ek 2 inci maddesinin (b) fıkrası hükmü doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırası esas alınmak suretiyle, merkezi Ankara’da olan Kurumumuzda istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

Genel Şartlar ve Nitelikler

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,

-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P93) en az 60 puan almış olmak,

-167 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre emsinden son iki rakamı ile kilosu arasızındaki fark 15’den fazla, 13’den az olmamak (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’dan fazla, 80-15=65’den az olmaması gerekmektedir.) -Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,

-Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,

-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P94) en az 60 puan almış olmak,

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,

-Açık ve kapalı alanda temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak, -Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI:

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki koruma ve güvenliğe ilişkin hizmetleri sağlamak.

DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ) GÖREV TANIMI:

1- Yemekhanedeki bulaşıkları yıkamak, bulaşıkhanenin ve yemekhanenin düzenli, temiz olmasını sağlamak,

2- Çalışma öncesi ve sonrası yemekhaneyi, bulaşıkhaneyi ve bulaşıkhanedeki makineleri temizlemek, günlük bakımlarını yapmak ve eksiklerini gidermek,

3- Çöplerin düzenli depolanmasını sağlamak, günlük depolanan çöpleri her gün kurum dışındaki çöp konteynerine dökmek,

4- Daima disiplinli, hızlı ve çalışkan olmak,

5- Kendisine verilebilecek görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak,

6- Çalışırken yemekhane hijyen ve güvenlik kurallarına ve standartlarına uymak,

7- Satın alma biriminden yemekhaneye gelecek malların taşınmasına yardım etmek,

8- Yemekhanede; tabakların, kaşık ve çatalların, bardakların ve diğer malzemelerin, doğru yerde istiflenmiş temiz ve düzenli olmasını sağlamak,

9- Yemekhane tezgâh ve dolaplarının malzeme depolama alanlarının temiz olmasını sağlamak,

10- Yemekhane kapanmadan önce ertesi güne tezgahlarda bulaşık yemek artıklarını bırakmamak şartı ile tüm kontrollerini yapmak,

11- Kurumda kapalı mekanların ana girişi dahil odalar, toplantı salonları çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek,

12- Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,

13- Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. Eşya veya yükleri taşımak, mobilya taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak,

14- Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek,

15- Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak,

16- Bunun gibi benzeri hizmetleri talep edildiğinde yapmak.

A) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak,

e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

f) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış ya da muaf olmak,

g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak,

h) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

B) BAŞVURU İŞLEMLERİ

İlgililerin, 10 Şubat (10:00)- 25 Şubat (18:00) tarihlerinde Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden başvurularım tamamlamaları gerekmektedir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları geçerli sayılmayacaktır.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat edecek ilgililerin silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını arkalı ve önlü olarak “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

Teknisyen pozisyonuna müracaat edecek ilgililerin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından alınacak SGK Uzun Vade Hizmet Dökümünün “Diğer Belgeleriniz” sekmesi alanına yüklemeleri gerekmektedir.

Adayların başvuru işlemini tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.

C) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adaylar için KPSS (P93), diğer pozisyonlar için KPSS (P94) puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazanan asıl ve yedek aday listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman başvuru süresinin bitiminden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Kurumumuz resmi internet sayfasında (www.ombudsman.gov.tr) yayınlanacaktır. Ayrıca adaylar sonuçlara ilişkin bilgilere “Kariyer Kapısı” platformu üzerinden ulaşabilecektir.

Her unvan için asıl aday sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecek olup, asıl kazanan adaylardan süresi içerisinde başvurmayan, feragat eden, sözleşme imzalanmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan nitelikler ve genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.

Sözleşme yapmaya hak kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru işlemi geçersiz sayılacak ve sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir.

Kurumumuz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup, kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Kamu Denetçiliği Kurumu

Yönetim Hizmetleri Birimi

İnsan Kaynakları Bürosu

Telefon: 0 (312) 465 22 00

Adres : Kavaklıdere Mah. Zeytindalı Cad. No: 4 Çankaya/ANKARA

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*